top of page
Search
  • whattheduckteam

Ten To Twelve


TEN TO TWELVE กลุ่มเพื่อนนักเรียนที่เล่นดนตรีด้วยกันมาตั้งแต่มัธยมที่อัสสัมชัญ บางรัก จนแยกย้ายกันเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่ก็ยังเล่นดนตรีและทำเพลงด้วยกันมาตลอด รวมถึงผ่านเวทีคนดนตรีมาแล้วหลายงาน อาทิ คอนเสิร์ตโคตรอินดี้ , งานประกวด Believe AuditionDay 2007 และอีกหลายๆ เวที สมาชิก วสุพล เกรียงประภากิจ มอร์ ร้องนำ / ต่อศักดิ์ ปัญจศุภรักษ์ ต่อ กีต้าร์ / ชาญชัย จิตพัฒนไพบูรณ์ / อู๋ เบส / ปองพล จงวัตรผล ม่อน กลอง

1,919 views0 comments
bottom of page